Blog

Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας

Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας

Εορτάζει στις 20 Ιανουαρίου εκάστου έτους.

Τι κοινόν Ευθύμιε σοι και τω βίω;

Προς Αγγέλους άπαιρε τους ξένους βίου

Λήξε βίου Ευθύμιος εικάδι ηϋγένειος.

Βιογραφία

Ο Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας γεννήθηκε στη Μελιτηνή της Αρμενίας το έτος 377 μ.Χ. κατά τους χρόνους της βασιλείας του Γρατιανού (375 – 383 μ.Χ.). Οι γονείς του Παύλος και Διονυσία, ανήκαν σε επίσημη γενιά. Άτεκνοι όντες, αξιώθηκαν να αποκτήσουν παιδί, το οποίο αφιέρωσαν στη διακονία του Θεού στο οποίο και κατά θεία επιταγή έδωσαν το όνομα Ευθύμιος, αφού με την γέννησή του τους χάρισε την ευθυμία, τη χαρά και την αγαλλίαση.

Σε ηλικία μόλις τριών ετών ο Ευθύμιος έχασε τον πατέρα του. Τότε η χήρα μητέρα του τον παρέδωσε στον ευλαβή Επίσκοπο της Μελιτηνής Ευτρώιο, ο οποίος, μαζί με τους αναγνώστες Ακάκιο και Συνόδιο που έγιναν αργότερα Επίσκοποι Μελιτηνής, τον εκπαίδευσε καλώς και, αφού τον κατέταξε στον ιερό κλήρο, τον τοποθέτησε έξαρχο των μοναστηρίων.

Από τη Μελιτηνή ο Όσιος μετέβη, περί το 406 μ.Χ., στα Ιεροσόλυμα και κλείσθηκε στο σπήλαιο του Αγίου Θεοκτίστου, όπου και ασκήτευε με αυστηρότητα και αναδείχθηκε μοναζόντων κανόνας και καύχημα. Τόσο δε πολύ πρόκοψε στην αρετή, ώστε πολλοί πίστεψαν στον Χριστό. Τα μεγάλα πνευματικά του χαρίσματα γρήγορα τον ανέδειξαν και η φήμη του ως Αγίου απλώθηκε παντού. Γύρω του συγκεντρώθηκαν πάμπολλοι μοναχοί, οι οποίοι τον εξέλεξαν ηγούμενό τους.

Ο Μέγας Ευθύμιος με την αγιότητα του βίου του συνετέλεσε στο να επιστρέψουν στην πατρώα ευσέβεια πολυάριθμοι αιρετικοί, όπως Μανιχαίοι, Νεστοριανοί και Ευτυχιανοί, που απέρριπταν τις αποφάσεις της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου. Παντού, στην Αίγυπτο και τη Συρία, επικρατούσαν οι Μονοφυσίτες. Στην Παλαιστίνη όμως, χάρη στην παρουσία του Αγίου Ευθυμίου και των μαθητών του, επικράτησε η Ορθοδοξία. Και όταν ο Όσιος συνάντησε την βασίλισσα Ευδοκία ( 13 Αυγούστου), η οποία είχε περιπλακεί στα δίκτυα της αιρέσεως των Μονοφυσιτών, τόσο πειστικά και ακαταμάχητα μίλησε προς αυτήν, ώστε την απέδωκε στα ορθόδοξα δόγματα.

Ο Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας είχε λάβει από τον Θεό το προορατικό χάρισμα και τη δύναμη της θαυματουργίας. Με ελάχιστα ψωμιά κατόρθωσε να χορτάσει τετρακόσιους ανθρώπους, που κάποτε την ίδια μέρα τον επισκέφθηκαν στο κελί του. Πολλές γυναίκες που ήταν στείρες, όπως και η δική του μητέρα, με τις προσευχές του Αγίου απέκτησαν παιδί και έζησαν την χαρά της τεκνογονίας. Και όπως ο Προφήτης Ηλίας, έτσι και αυτός προσευχήθηκε στον Θεό και άνοιξε τις πύλες του ουρανού και πότισε με πολύ βροχή τη διψασμένη γη, η οποία και αναζωογονήθηκε και έδωσε πλούσιους τους καρπούς της.

Ενώ κάποτε τελούσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, οι πιστοί είδαν μία δέσμη φωτός που ξεκινούσε από τον ουρανό και κατερχόταν μέχρι τον Άγιο. Το ουράνιο αυτό φως, παρέμεινε μέχρι που τελείωσε η Θεία Λειτουργία και δήλωνε την εσωτερική καθαρότητα και λαμπρότητα του Αγίου. Επίσης, σημάδι της αγνότητας και της αγιότητάς του αποτελούσε και το γεγονός ότι ήταν σε θέση να γνωρίζει ποιος προσερχόταν να κοινωνήσει με καθαρή η σπιλωμένη συνείδηση.

Ο Όσιος κοιμήθηκε με ειρήνη το έτος 473 μ.Χ., σε ηλικία 97 ετών, επί βασιλείας Λέοντος του Μεγάλου.

Η Σύναξή του ετελείτο στη Μεγάλη Εκκλησία.

Απολυτίκιον  (Κατέβασμα)

Ήχος δ’.

Ευφραίνου έρημος η συ τίκτουσα, ευθύμησον η ουκ ωδίνουσα· ότι επλήθυνέ σοι τέκνα, ανήρ επιθυμιών των του Πνεύματος, ευσεβεία φυτεύσας, εγκρατεία εκθρέψας, εις αρετών τελειότητα. Ταις αυτού ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, ειρήνευσον την ζωήν ημών.

Κοντάκιον

Ήχος πλ. δ’. Ως απαρχάς της φύσεως.

Εν τη σεπτή γεννήσει σου, χαράν η κτίσις εύρατο· και εν τη θεία μνήμη σου Όσιε, την ευθυμίαν έλαβε των πολλών σου θαυμάτων· εξ ων παράσχου πλουσίως ταις ψυχαίς ημών, και αποκάθαρον αμαρτημάτων κηλίδας, όπως ψάλλωμεν, Αλληλούϊα.

 Κάθισμα

Ήχος πλ. δ’. Την Σοφίαν και Λογον.

Εγκρατείας ελαίω την της ψυχής, εκπληρώσας λαμπάδα πνευματικώς, ποθών την αείφωτον, του Νυμφίου σου έλευσιν, προσευχαίς αγρύπνοις, ετήρησας, Όσιε, και νυμφώνι τούτου, ευφραίνει μακάριε· όθεν επαξίως την τρυφήν εκομίσω, την όντως αείζωον, και θαυμάτων ενέργειαν. Θεοφόρε Ευθύμιε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, των πταισμάτων άφεσιν δωρήσασθαι, τοις εορτάζουσι πόθω, την αγίαν μνήμην σου.

Έτερον Κάθισμα

Ήχος πλ. δ’. Την Σοφίαν και Λογον.

Την πτωχείαν την όντως του δι  ἡμᾶς, εκ Παρθένου τεχθέντος αναλαβών, ηγήσω τα πρόσκαιρα, ωσεί χόρτον Μακάριε· του γνωστικού γαρ ξύλου γευσάμενος Όσιε, Μοναζόντων εδείχθης, Διδάσκαλος ένθεος· όθεν και προς ζήλον, Αγγελικής πολιτείας, διήγειρας άπαντας, και προς γνώσιν της Πιστεως. Σημαιοφόρε Ευθύμιε, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, των πταισμάτων άφεσιν δωρήσασθαι, τοις εορτάζουσι πόθω, την αγίαν μνήμην σου.

Έτερον Κάθισμα

Ήχος πλ. α’. Τον συνάναρχον Λογον.

Τας φροντίδας του βίου απαρνησάμενος, και Αγγέλων τον βίον αναλαβόμενος, εγκρατεία την ψυχήν κατελάμπρυνας· και θαυμάτων εκ Θεού, χάριν εδέξω δαψιλώς, Ευθύμιε θεοφόρε, υπέρ ημών ικετεύων, των ευσεβώς ευφημούντων σε.

Έτερον Κάθισμα

Ήχος δ’. Επεφάνης σήμερον.

Τω φωτί λαμπόμενος τω απροσίτω, ως αστήρ εξέλαμψας, εν ταις ερήμοις, διδαχαίς, καταφωτίζων Ευθύμιε, τους αδιστάκτω ψυχή προσιόντας σοι.

Ο Οίκος

Οι εν πάση τη γη μαρτυρήσαντες.

Εκ ραθύμου καρδίας την αίνεσιν, πως προσοίσω ο άθλιος δέδοικα, και υμνήσω τον μέγαν Ευθύμιον; αλλά τούτου θαρρών ταις δεήσεσιν, εν ευθυμία και σπουδή πολλή, τη ωδή εγχειρήσω, και πάσιν εξείπω αυτού την πολιτείαν, και την γέννησιν, και πως οι τούτου γονείς έψαλλον το, Αλληλούϊα.

 

Αγιογραφίες / Φωτογραφίες

Η εικόνα του Αγίου Ευθυμίου που βρίσκεται στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Παλαιά πόλη των Ιεροσολύμων

Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας

Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας

Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας

Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας

Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας - Λυδία Γουριώτη© (http://lydiagourioti-iconography.blogspot.com) Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας

%d bloggers like this: