Blog

Μόνο 10 λεπτά αρκούν (Ευαγγελικό και Αποστολικό Ανάγνωσμα της ημέρας)

Image result for η σκληροκαρδία

“Αν εσύ αγαπάς και δεν θέλεις να στενοχωρήσεις τη φυσική σου μάνα, φαντάσου ό Κύριος τη Μάνα Του.
Τί είναι ή Παναγία; Ή Μάνα τού Δημιουργού τού κόσμου!
Θα αγαπάς λοιπόν τον Κύριο και την Παναγία.
Απ’ αυτούς να ζητάς, και θα σε βοηθούν. Ό Κύριος και ή Παναγία είναι εδώ κάτω, στη γη. Όχι στον θρόνο. Και βοηθούν τα παιδιά τους και όλο τον κόσμο. Ή Παναγία έχει το μισό στερέωμα του Ουρανού και την υπηρετούν και διατάζει τους Αγγέλους.”

Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης

Εὐαγγέλιον Σαββάτου β΄ ἑβδ. νηστειῶν (Μρ. α΄ 35-44)

35 Καὶ πρωῒ ἔννυχα λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθε καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον τόπον, κἀκεῖ προσηύχετο. 36 καὶ κατεδίωξαν αὐτὸν ὁ Σίμων καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ, 37 καὶ εὑρόντες αὐτὸν λέγουσιν αὐτῷ ὅτι πάντες σε ζη­τοῦσι. 38 καὶ λέγει αὐτοῖς· ἄγωμεν εἰς τὰς ἐχομένας κωμοπόλεις, ἵνα καὶ ἐκεῖ κηρύξω· εἰς τοῦτο γὰρ ἐξελήλυθα. 39 καὶ ἦν κηρύσσων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων. 40 Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρὸς παρακαλῶν αὐτὸν καὶ γονυπετῶν αὐτὸν καὶ λέ­­γων αὐτῷ ὅτι ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι. 41 ὁ δὲ Ἰησοῦς σπλαγχνισθείς, ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ·­ θέλω, καθαρίσθητι. 42 καὶ εἰπόντος αὐτοῦ εὐ­θέως ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ ἡ λέπρα, καὶ ἐκαθαρίσθη. 43 καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ εὐθέως ἐξέβαλεν αὐτὸν­ καὶ λέγει αὐτῷ· 44 ὅρα μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς, ἀλλ᾿ ὕπαγε σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ καὶ προσένεγκε πε­ρὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προ­σέταξε Μωϋσῆς εἰς μαρ­τύριον αὐτοῖς.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

35 Καί τό πρωί, πολύ πρίν ξημερώσει, ὅταν ἀκόμη ἦταν ὅλα κατασκότεινα, σηκώθηκε, βγῆκε ἀπ’ τό σπίτι καί πῆγε σ’ ἕνα ἐρημικό μέρος, κι ἐκεῖ προσευχόταν. 36 Ὁ Σίμων ὅμως καί οἱ σύντροφοί του ἔτρεξαν πίσω του ζητώντας νά τόν βροῦν. 37 Κι ἀφοῦ τόν βρῆκαν, τοῦ λένε ὅτι ὅλοι σέ ζητοῦν. Ἔλα νά συνεχίσεις τό ἔργο σου καί μήν ψυχραίνεις τόν ἐνθουσιασμό τοῦ πλήθους. 38 Ἐκεῖνος ὅμως τούς εἶπε: Ἄς πᾶμε στά γειτονικά μεγαλοχώρια, γιά νά κηρύξω κι ἐκεῖ. Διότι γι’ αὐτό βγῆκα ἀπ’ τήν πόλη καί ἦλθα ἐδῶ, γιά νά συνεχίσω στά χωριά αὐτά τήν περιοδεία μου. 39 Καί ἐξακολουθοῦσε νά κηρύττει στίς συναγωγές τους σ’ ὅλη τή Γαλιλαία καί νά βγάζει τά δαιμόνια ἀπ’ τούς δαιμονισμένους πού τοῦ ἔφερναν. 40 Ἔρχεται τότε κοντά του κάποιος λεπρός, ὁ ὁποῖος τόν παρακαλοῦσε γονατιστός μπροστά του καί τοῦ ἔλε­γε ὅτι, ἐάν θέλεις, ἔχεις τή δύναμη νά μέ θεραπεύ­σεις καί νά μέ καθαρίσεις ἀπ’ τίς πληγές καί τά ἐξανθήματα τῆς ἀρρώστιας μου. 41 Τότε ὁ Ἰησοῦς τόν σπλαχνίσθηκε. Κι ἀφοῦ ἅπλωσε τό χέρι του, τόν ἄγγιξε καί τοῦ λέει: Θέλω, καθαρίσου ἀπ’ τή λέπρα. 42 Μόλις τό εἶπε αὐτό, ἀμέσως ἔφυγε ἡ λέ­πρα ἀπό πά­νω του καί καθαρίστηκε. 43 Κι ἀφοῦ τοῦ ἀπαγόρευσε αὐστηρά νά διαδώσει τή θαυματουργική θεραπεία του, τόν ἔβγαλε ἀμέσως ἔξω ἀπ’ τό μέρος πού ἦταν καί τοῦ εἶπε: 44 Πρόσεξε νά μήν πεῖς τίποτε σέ κανέναν. Ἀλλά πή­γαι­νε, δεῖξε τόν ἑαυτό σου στόν ἱερέα καί πρόσφερε τά δῶρα ἐκεῖνα πού καθόρισε ὁ Μωυσῆς γιά τόν καθαρισμό καί τή θεραπεία σου ἀπό τή λέπρα. Γιά νά χρησιμεύσει ἡ ἐξέτασή σου ἀπό τόν ἱερέα καί ἡ προ­σφορά τοῦ δώρου σου ὡς μαρτυρία καί ἀπόδειξη στούς Ἰουδαίους ὅτι καί σύ πράγματι θεραπεύθηκες, ἀλλά κι ἐγώ δέν ἦλθα γιά νά καταργήσω τό νόμο.

Ἀπόστολος Σαββάτου β΄ ἑβδ. νηστειῶν (Ἑβρ. γ΄ 12-16)

12 βλέπετε, ἀδελφοί, μή ποτε ἔσται ἔν τινι ὑμῶν καρδία πονηρὰ ἀπιστίας ἐν τῷ ἀποστῆναι ἀπὸ Θεοῦ ζῶντος, 13 ἀλλὰ παρακαλεῖτε ἑαυ­τοὺς καθ’ ἑκάστην ἡμέραν ἄχρις οὗ τὸ σήμερον καλεῖται, ἵνα μὴ σκληρυνθῇ ἐξ ὑμῶν τις ἀπάτῃ τῆς ἁμαρτίας· 14 μέτοχοι γὰρ γεγόναμεν τοῦ Χριστοῦ, ἐάνπερ τὴν ἀρχὴν τῆς ὑποστάσεως μέχρι τέλους βεβαίαν κατάσχωμεν, 15 ἐν τῷ λέγεσθαι· σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ. 16 τίνες γὰρ ἀκούσαντες παρεπίκραναν; ἀλλ’ οὐ πάντες οἱ ἐξελθόντες ἐξ Αἰγύ­πτου διὰ Μωϋσέως;

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

12 Προσέχετε λοιπόν, ἀδελφοί, μήπως ἡ καρδιά κανενός ἀπό σᾶς γίνει σκληρή καί ἄπιστη. Καί γίνεται σκληρή ἡ καρδιά μέ τήν ἀποστασία ἀπό τόν Θεό, ὁ ὁποῖος εἶναι ζωντανός καί δέν ἀδρανεῖ, ἀλλά τιμωρεῖ ἐκείνους πού ἀποστατοῦν ἀπ’ αὐτόν. 13 Ἀλλά νά προτρέπετε ὁ ἕνας τόν ἄλλον κάθε μέρα, ὅσο καιρό διαρκεῖ τό σήμερα αὐτῆς τῆς ζωῆς. Σ’ αὐτήν τήν περίοδο σᾶς καλεῖ ὁ Θεός. Νά προτρέπετε καί νά διορθώνετε ὁ ἕνας τόν ἄλλο, γιά νά μήν ἐξαπατηθεῖ κανείς σας ἀπό τήν ἁμαρτία καί ἀποσκληρυνθεῖ. 14 Νά προτρέπετε καί νά οἰκοδομεῖτε ὁ ἕνας τόν ἄλλο, καθώς πρόκειται ἤ νά διατηρήσουμε ἤ νά χάσουμε τό ὑψηλότερο ἀγαθό. Διότι ἔχουμε γίνει μέτοχοι στή ζωή καί τίς δωρεές τοῦ Χριστοῦ, ἐάν βεβαίως κρατήσουμε στερεά μέχρι τέλους τῆς ζωῆς μας ἀκλόνητη τήν πίστη μέ τήν ὁποία ξεκινήσαμε, 15 γιά ὅσο ἀκόμα διάστημα λέγεται: Σήμερα, ἐάν ἀκού­σετε τή φωνή μου, μήν κάνετε σκληρές τίς καρδιές σας, ὅπως ἔγινε τόν καιρό πού μέ πίκραναν οἱ σκληροκάρδιοι Ἰουδαῖοι στήν ἔρημο. 16 Τό παράδειγμα τῶν Ἰουδαίων πρέπει νά φοβίζει τόν καθένα μας. Διότι ποιοί πίκραναν τόν Θεό, παρόλο πού ἄκουσαν τή φωνή του; Δέν τόν πίκραναν ὅλοι ὅσοι βγῆκαν ἐλεύθεροι ἀπό τήν Αἴγυπτο κάτω ἀπό τήν ἀρχηγία τοῦ Μωυσῆ; Σχεδόν ὅλοι.

 

%d bloggers like this: