Blog Ανακοινωσεις

“O Αδελφός μας είναι η ζωή μας”. Μία συνάντηση των νέων της Μητροπόλεως μας.

Jouth

Σας  παραθέτουμε επιστολή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Βελγίου κ. Αθηναγόρα που αφορά στην εκδήλωση που διοργανώνεται για τους νέους της Μητροπόλεως μας.

Οφείλουμε να στηρίξουμε όλοι μας την προσπάθεια αυτή.

 

Πρὸς τὸν Ἱερὸν Κλῆρον

καὶ τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς Ἱερᾶς µας Μητροπόόλεως

 

Ἀγαπητοὶ πατέρες, Ἀγαπητοὶ  Γονεῖς,

γαπητο ἐν Χριστῷ ἀδελφοίί,

Στὴν  ἀρχὴ  τοῦ  νέέου  ἐκκλησιαστικοῦ  ἔτους  ἀπευθύνομαι  πρὸς  ὅλους,  κληρικοὺς  καὶ εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς Ἱερᾶς µμας Μητροπόόλεως στὸ Βέλγιο, Ὁλλανδία καὶ Λουξεµβοῦργο, ἀναφορικὰ µμὲ τοὺς νέους µας. Τὸ σημαντικὸ θέέμα τοῦτο µὲ ἀπασχολεῖ ἰδιαίτερα, δεδοµέένων τῶν πολλῶν προβληµμάτων τῆς κοινωνίας μας, λόγῳ τῆς ἔλλειψης ἀγάπης, κατανοήσεως καὶ ἀµοιβαίου σεβασμοῦ.

Κατὰ τὴν τελευταίία «Ἡµμερίδα Συνυπάρξεως καὶ Προσευχῆς», ποὺ διωργανώσαµε τὴν 1η Μαΐου 2017 στὸ Kortenberg, ἔκδηλος ἦταν ὁ ἐνθουσιασµὸς τῶν συµμετασχόντων, νέων καὶ ἱερέων,  καθὼς  ἐπίσης  καὶ  οἱ  δυσκολίες  καὶ  τὰ  συναντώµμενα  προβλήματα.  Πάντοτε  µὲ  τὴν ζωογόνα  πνοὴ  τοῦ  Ἁγίου  Πνεύµματος,  πλήρεις  «πίστεως  καὶ  ἀγάπης»,  µμὲ  ταπείνωση  καὶ πολλὴ ἀποφασιστικότητα καὶ ἐμπιστοσύνη, πρέπει νὰ συνεχίσουµμε αὐτὴ τὴν δραστηριότητα ὅλοι µαζί: νέοι καὶ γονεῖς, καθηγητές καὶ κληρικοί!

Ἡ Ἱερὰ μας Μητρόπολη διοργανώνει μίία νέα Συνάντηση τῶν Ὀρθοδόξων Νέων τῆς BeNeLux ἀπὸ 27ης ἕως 29ης Ὀκτωβρίου 2017 στὸ Kluis τοῦ Sint-­‐‑Joris-­‐‑Weert (κοντὰ στὴ Leuven), μὲ θέμα

«ὁ ἀδελφός μας εἶναι ἡ ζωή μας» (Ἅγιος Σιλουανός). Ὁ Ἱεροµόναχος Νικόλαος Ζαχάρωφ τῆς Ἱερᾶς  Σταυροπηγιακῆς  Μονῆς  τοῦ  Τιµίου  Προδρόμου  τοῦ  Βαπτιστοῦ  (Maldon  –  Μεγάλης Βρετανίας) θὰ ὁμιλήσῃ μὲ θέµα: «Οἱ σχέσεις μέσα στὴν Ὀρθόδοξη Πνευµματικότητα σύµμφωνα µὲ τὸν Ἅγιο Σιλουανό».

Ἐλπίζουμε νὰ συµμετάάσχουν στὴν Συνάντηση αὐτὴ πολλοὶ νέοι μεταξὺ 15 καὶ 30 ἐτῶν καὶ  παρακαλοῦµε,  τόσο  τοὺς  νέους,  ὅσο  καὶ  τοὺς  γονεῖς,  νὰ  πληροφορηθοῦν  τὶς  πρακτικὲς λεπτομέρειες ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς τῶν Ἐνοριῶν τους καὶ ἀπὸ τὴν Ἱστοσελίδα: JOB­OJB.

Οἱ  νέοι  µας  θὰ  ἔχουν  τὴν  µεγάλη  εὐθύνη  γιὰ  τὸ  µέλλον  τῆς  Ἐκκλησίας  μας.  Τὸ γνωρίζουµμε  διότι  τὸ  βιώνουμε  καθηµερινά.  Ὁ  χρόνος  µᾶς  ξεπερνάει.  Ἔχουμε  κληρονομήσει ἀπὸ  τοὺς  γονεῖς  μας  µία  ἀνεκτίμητη  κληρονοµιά,  γιὰ  τὴν  ὁποία  εἴµαστε  πολὺ  ὑπερήφανοι: τὴν  πίστη  µας  στὸν  Ἰησοῦ  Χριστό  καὶ  Σωτῆρα  μας.  Ἐὰν  δὲν  φροντίσουµμε  κι  ἐµεῖς  γιὰ  τοὺς νέους  µας,   οἱ   Ἐκκλησίες   μας   στὸ   µέλλον   θὰ   εἶναι   ὅμορφες,   ἀλλὰ   ἄδειες.   Ἐὰν   δὲν ἀσχοληθοῦμε   µὲ   τοὺς   νέους   µας,   αὐτὴ   ἡ   Παράδοση   θὰ   ἐξατμισθῇ   ἐν   ὀνόµατι   τοῦ ἐκσυγχρονισµοῦ  χωρὶς  ἀξίες.  Ἐπιβάλλεται  νὰ  παραδώσουµε  τὴν  Ἱερή  μας  Παράδοση  στοὺς νέους μας.

Πεπεισμένος   ὅτι   συµμερίζεστε   αὐτοὺς   τοὺς   προβληματισµούς   μου   καὶ   ὅτι   θὰ βοηθήσετε  ὥστε  ἡ  Νέέα  Συνάντηση  τῶν  Ὀρθοδόξων  Νέων  κατὰ  τὸν  μῆνα  Ὀκτώβριο  2017  νὰ στεφθῇ ἀπὸ ἀπόλυτη ἐπιτυχία, διατελῶ μὲ πατρικοὺς χαιρετισµμοὺς ἐν Κυρίῳ.

Ἐν Βρυξέλλαις, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, τῇ 28ῃ Σεπτεµβρίου 2017

+ Ο Βελγίου Αθηναγόρας

Μητροπολίτης Βελγίου, Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν κα Λουξεµβοργου

%d bloggers like this: