Uncategorized

Christenen in Nederland – Christians in the Netherlands

19 december 2018

De ontkerkelijking en teruggang in het christelijk geloof blijft doorzetten in Nederland. Daar staat tegenover dat jonge kerkleden juist steeds gemotiveerder zijn. Bovendien vormen de christenmigranten een steeds belangrijkere christelijke geloofsgroep. 

Dit wordt duidelijk uit het SCP-rapport ‘Christenen in Nederland: kerkelijke deelname en christelijke gelovigheid’ dat vandaag is gepubliceerd.

Onder de jonge kerkleden neemt de betrokkenheid bij kerk en geloof steeds meer toe. Zij typeren zichzelf vaker als uitgesproken gelovig en geloven zonder enige restrictie in God, de Bijbel en een leven na de dood. Daarnaast wonen er in Nederland ongeveer 1 miljoen christenmigranten, evenveel als het aantal moslims. Zij vormen een belangrijke christelijke geloofsgroep in ons land. Migrantenkerken spelen een belangrijke rol bij de integratie van deze groep. Onder meer met allerlei vormen van steun zoals taallessen en hulp met solliciteren. Christenmigranten zelf zijn vaak verbaasd en soms ook teleurgesteld over het seculiere karakter van de Nederlandse samenleving.

Ontkerkelijking in Nederland

Het SCP-rapport laat de trend naar ontkerkelijking in Nederland goed zien. In 2002 beschouwde nog 43% zich lid van een religieuze gemeenschap, in 2016 was dit 31%. Daarnaast ging in 2002 49% (soms) naar een religieuze bijeenkomst, in 2016 is dat gedaald naar 38%. Ook de breuk met de kerk wordt radicaler: driekwart van de Nederlanders geeft aan dat de kerken weinig of niet aansluiten bij zijn eigen visie op de zin van het leven. Twee derde zegt weinig of geen vertrouwen te hebben in de kerken of religieuze organisaties. In vergelijking met andere Europese landen zijn Nederlanders vaker voorstander van een strikte scheiding tussen kerk en staat.

Kerkleiders verdeeld over de toekomst

Uit de gesprekken met de kerkleiders blijkt dat zij enige onzekerheid hebben over de rol en de toekomst van kerken. Enerzijds is men ervan overtuigt dat de behoefte aan zingeving blijft bestaan en dat migranten mogelijk het geloof in Nederland kunnen revitaliseren. Anderzijds is het niet altijd duidelijk hoe de kerk het best kan omgaan met de sterk gewijzigde omstandigheden en secularisering.

Over het onderzoek

Deze publicatie is de tweede van een drietal studies naar religie en spiritualiteit. In het eerste deel De religieuze beleving van moslims in Nederland. Diversiteit en verandering in beeld werden de religieuze ontwikkelingen binnen de moslimgemeenschap in Nederland beschreven en geduid. Het derde deel gaat in op de verbreiding en impact van niet kerkelijk gebonden vormen van spiritualiteit en op de levensbeschouwing van buitenkerkelijken en niet gelovigen.

SCP-publicatie Christenen in Nederland: kerkelijke deelname en christelijke gelovigheid

Voor informatie over de publicatie

Joep de Hart: 06 1568 3241 / j.de.hart@scp.nl, Pepijn van Houwelingen: 06 1119 3524 / p.van.houwelingen@scp.nlof persvoorlichter Marysha Molthoff: 06 4861 6455 / pers@scp.nl.

______________________________________________________________________________

The number of Christians is decreasing, but new groups are rising

December 19, 2018
The secularization and decline in the Christian faith will continue in the Netherlands. On the other hand, young church members are always more motivated. Moreover, Christian migrants are an increasingly important Christian faith group.

This is clear from the SCP report ‘Christians in the Netherlands: ecclesiastical participation and Christian faith’ that has been published today.

The involvement with church and faith is increasing among the young church members. They characterize themselves more often as explicitly believer and believe without any restrictions in God, the Bible and a life after death. In addition, there are about 1 million Christian migrants living in the Netherlands, as many as the number of Muslims. They form an important Christian faith group in our country. Migrant churches play an important role in the integration of this group. This includes various forms of support such as language lessons and assistance with applying for jobs. Christian migrants themselves are often surprised and sometimes also disappointed about the secular character of Dutch society.

Situation in the Netherlands
The SCP report clearly shows the trend towards secularisation in the Netherlands. In 2002, 43% still considered themselves members of a religious community, compared to 31% in 2016. In addition, in 2002 49% (sometimes) went to a religious meeting, in 2016 that fell to 38%. The break with the church is also becoming more radical: three-quarters of Dutch people indicate that the churches have little or no connection with their own vision of the meaning of life. Two thirds say little or no trust in the churches or religious organizations. In comparison with other European countries, the Dutch are more often in favor of a strict separation between church and state.

Church leaders divided over the future
The conversations with church leaders show that they have some uncertainty about the role and future of churches. On the one hand, it is convinced that the need for meaning is maintained and that migrants can possibly revitalize faith in the Netherlands. On the other hand, it is not always clear how the church can best deal with the strongly changed circumstances and secularisation.

About the research
This publication is the second of three studies on religion and spirituality. In the first part The religious experience of Muslims in the Netherlands. Diversity and change in image the religious developments within the Muslim community in the Netherlands were described and explained. The third part deals with the spread and impact of non-ecclesiastical forms of spirituality and on the philosophy of life of non-church members and non-believers.

SCP publication Christians in the Netherlands: church participation and Christian faith

%d bloggers like this: