Blog Ανακοινωσεις

Μήνυμα Χριστουγέννων Μητροπολίτου Βελγίου κ.κ. Αθηναγόρα – Kerstboodchap van Metropoliet Athenagoras van Belgie

(De vertaling in het Nederlands na de Griekse text hieronder)

Ἀγαπητοί µου ἐν Χριστῷ,


"Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνῃ ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία".


Τὸ κυρίαρχο χαρακτηριστικὸ τῶν Χριστουγέννων εἶναι τὸ µοναδικὸ γεγονὸς τῆς ἐλεύσεως καὶ παρουσίας τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν κόσµο. Ὁ Χριστὸς δὲν ἔρχεται ὡς ἐπισκέπτης ποὺ µᾶς χαιρετάει εὐγενικὰ καὶ µετὰ φεύγει. Ἔρχεται διὰ νὰ µείνῃ µαζί µας. Αὐτὴ εἶναι ἡ σηµασία τοῦ ὀνόµατος Ἐµµανουήλ, ποὺ σηµαίνει “Ὁ Θεὸς µαζί µας”. Δὲν ἔρχεται ὡς ἀπαιτητικὸς κυρίαρχος διὰ νὰ µᾶς στερήσῃ τὴν ἐλευθερία µας καὶ νὰ µᾶς ἐπιβάλῃ τὸν τρόπο του νὰ κάνουµε τὰ πράγµατα. Ὄχι, ἔρχεται ὡς παιδίον, ποὺ µοιράζεται τὶς κακουχίες καὶ τὶς στενοχώριeς µας· Ἔρχεται µὲ ἕνα ἀόρατο χαµόγελο εἰρήνης καὶ ἐλπίδος νὰ παραµείνῃ µαζί µας. Κι ὅµως θὰ ὑποστῇ δοκιµασίες, ἐπιθέσεις, ταλειπωρίες, ποὺ θὰ κορυφωθοῦν στὸ θεῖο Πάθος Του, ποὺ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὴν συµµετοχή του εἰς τὸν πόνο µας. Ἔρχεται διὰ νὰ µείνῃ µαζί µας, νὰ µᾶς στηρίξῃ, νὰ µᾶς παρηγορήσῃ µὲ τὴν ὑπόσχεση τῆς Ἀναστάσεώς Του:

 «Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ µεθ´ὑµῶν εἰµι πάσας τὰς ἡµέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. 28.20). 

Δὲν εἶναι µαζί µας µόνο στὶς ἐπιτυχίες µας, στὴν καλή µας ὑγεία, στὶς ἁρµονικὲς σχέσεις µας µὲ τοὺς ἄλλους· ἀλλὰ παραµένει µαζί µας µυστικὰ στὶς πιὸ σκοτεινὲς στιγµὲς τὴς ζωῆς µας, ὅταν δοκιµαζόµαστε ἀπὸ τὴν θλίψη, τὴν ἀποτυχία καὶ τὴν ἀσθένεια.


Πρέπει ὅµως νὰ γνωρίζουµε ὅτι δὲν µποροῦµε νὰ τὸν παρακαλοῦµε νὰ µᾶς βοηθήσῃ στὶς δύσκολες στιγµές τῆς ζωῆς µας καὶ ταυτόχρονα νὰ ἀγνοοῦµε ἤ νὰ παραµελοῦµε τὴν θέλησή του στὴν καθηµερινότητά µας. Πρέπει νὰ νοιώθουµε τὴν παρουσία Του σταθερὰ καὶ νὰ Τὸν ἀφήσουµε νὰ καθοδηγῇ τὴ ζωή µας. Αὐτὴ τὴν παρουσία Του πρέπει νὰ ζοῦµε πιὸ ἔντονα στοὺς σηµερινοὺς καιρούς,ἀναζητῶντας λιγότερα ὑλικὰ πράγµατα καὶ ἐξουσία καὶ βάζοντας σωστὲς προτεραιότητες, ὅπως τὴν ἀλληλεγγύη καὶ τὴν αὐθεντικὴ φιλανθρωπία.


Ἄς βοηθήσουµε λοιπὸν ὅσους εὑρίσκονται σὲ µοναξιά, στὸν φόβο, στὴν στενοχώρια, ὅσους ὑποφέρουν, καὶ ἄς γιορτάσουµε τὰ Χριστούγεννα µὲ εὐλάβεια. Ἄς σκεφθοῦµε ἰδιαίτερα ὅλους, ὅσοι ὑποφέρουν ἀπὸ τὸν πόλεµο. Ἡ µεγάλη ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων δὲν πρέπει νὰ γιορτάζεται ὡς ἀπλῆ ἀνάµνηση ἑνὸς ἀξιολάτρευτου παιδιοῦ, ἀλλὰ πρέπει νὰ εἶναι γιὰ µᾶς ἕνα ξεκάθαρο µήνυµα ἐλπίδας, µιᾶς µοναδικῆς ἔκφρασης τῆς ἀγάπης, τῆς παντοδυναµίας τοῦ Θεοῦ Πατρός, Κυρίου καὶ Δηµιουργοῦ τοῦ Σύµπαντος, σὰν ἐγγύηση ὅτι δὲν εἴµαστε µόνοι, οὔτε στὴν προσωπική µας ζωή, οὔτε σ᾽αὐτὴν τῆς ἐκκλησιαστικῆς µας κοινότητος, οὔτε ὡς ἀνθρωπότης.


Τὸ πιὸ οὐσιαστικὸ χριστουγεννιάτικο δῶρο ποὺ µποροῦµε νὰ κάνουµε στὸν ἑαυτό µας καὶ στοὺς γύρω µας, εἶναι ἡ ἐπίγνωση καὶ ἡ µαρτυρία τῆς παρουσίας τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στὶς καθηµερινές µας δραστηριότητες.


Εὐλογηµένα Χριστούγεννα καὶ τὸ Νέο Ἔτος νὰ εἶναι µεστὸ ὑγείας καὶ θείων
εὐλογιῶν!


Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ τὴν ἐν Κυρίῳ Σαρκωθέντι ἀγάπη µου.

Ἐν Βρυξέλλαις, ἐν τῇ Ἱερᾶ Μητροπόλει, Χριστούγεννα 2022

Ὁ Μητροπολίτης,
ὁ Βελγίου Ἀθηναγόρας
Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεµβούργου


Dierbare broeders en zusters in Christus,

"Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen van goede wil".

Het overheersende kenmerk van het Kerstfeest is altijd het enkelvoudige feit van de komst en de aanwezigheid van de Zoon en het Woord van God. Christus komt niet als bezoeker om ons beleefd te begroeten en daarna rustig te vertrekken. Hij komt om bij ons te blijven. Dat is de betekenis van de naam Emmanuel, die “God met ons” betekent. Hij komt niet als een veeleisende heerser om ons van onze vrijheid te beroven en ons zijn weg op te leggen. Neen, Hij komt als een kind dat deelt in ontbering en verlatenheid; Hij komt met een onzichtbare glimlach van vrede en hoop om bij ons te blijven. En toch zal Hij beproevingen, overtredingen, vijandelijkheden ondergaan, die zullen culmineren in zijn heilig lijden, dat niets anders is dan zijn deelname in onze pijn. Hij komt om bij ons te blijven, om ons te steunen, om ons te troosten met zijn opstandingsbelofte:

"en zie, Ik ben met u altijd, tot aan de voleinding der wereld" (Mt. 28,20). 

Hij is niet alleen bij ons in de fasen van onze successen, van onze goede gezondheid, van onze harmonieuze relaties met de anderen; maar blijft ook mystiek bij ons in de duistere perioden van ons leven, waarin we op de proef gesteld worden omwille van verdriet, mislukking en ziekte.

Weet echter dat we Hem niet kunnen smeken aanwezig te zijn in de moeilijke tijden van ons leven en terzelfdertijd in ons dagelijks leven Zijn wil negeren of verwaarlozen. We dienen Zijn aanwezigheid als een constante te beleven en ons leven te laten leiden door Hem. Het is deze aanwezigheid die wij in deze tijd intenser moeten beleven, met minder streven naar materiële zaken en macht en met het vooropstellen van juiste prioriteiten, zoals solidariteit en oprechte naastenliefde.

Laten we daarom hen die in de eenzaamheid, in de kwelling, in de angst en de ontreddering bijstaan en zo met toewijding Kerstmis vieren. Denken we ook vooral aan al diegenen die door oorlog gekweld worden. Het hoogfeest van Kerstmis mag niet louter als een eenvoudige herinnering aan een beminnelijk kind worden gevierd, maar dient een duidelijke boodschap van hoop te zijn, van een unieke uitdrukking van liefde, van de almacht van de Vader, de Heer en Schepper van het universum, als een garantie van het feit dat wij niet alleen zijn, noch in ons persoonlijk leven, noch in dat van de Kerkgemeenschap, noch als mensheid.

Het meest wezenlijke kerstgeschenk dat wij onszelf en de mensen om ons heen mogen aanbieden, is het bewustzijn en het getuigenis van de aanwezige Verlosser Christus in ons dagelijks reilen en zeilen.

Zalig Kerstfeest en een Gezegend Nieuwjaar!

Met mijn vaderlijke zegen en liefde in de Mensgeworden Heer.

Te Brussel, in het Aartsbisdom, Kerstmis 2022.

† Metropoliet Athenagoras van België
Exarch van Nederland en Luxemburg

%d bloggers like this: