ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2020

Ἀριθμ. Πρωτ. 240/2020

Ἀγαπητοί μου,
Χριστὸς Ἀνέστη!

Ὁ Χριστὸς Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν ὡς ὁ «πρωτότοκος μεταξὺ τῶν νεκρῶν»,  καὶ  οὐδεὶς  ἐκ  τῶνπιστευόντων εἰς Αὐτὸν δὲν εὑρίσκεται χωρὶς ἐλπίδα εἰς τὸν τάφο. Ὅσοι εὑρίσκονται εἰς τοὺς τάφους ἀναμένουν  ἐπίσης  τὴν  ἰδική  τους  ἀνάσταση.  Ὁ Χριστὸς Ἀνέστη καὶ ἡμεῖς θὰ ἀναστηθοῦμε ἐπίσης!

Οἱ πύλες τῆς μέλλουσας Βασιλείας εἶναι πλέον ἀνοικτές, καὶ συνειδητοποιοῦμε ὅλο  καὶ περισσότερο ὅτι ὁ Θεὸς μᾶς ἐδημιούγησε κατ ´ εἰκόνα  Του,  γιὰ  νὰ  μᾶς  ἐπιτρέψῃ  νὰ  συμμετάσχουμε  στὴν αἰώνια  ζωή  Του.  Ἡ συμμετοχή μας στὴν αἰώνια ζωὴ μᾶς δόθηκε ἐδῶ στὴν γῆ μὲ τὴ συμμετοχή μας στὴμυστηριακὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ἀκόμη κι ἄν δὲν μποροῦμε ἐφέτος «νὰ γιορτάσουμε τὸ Πάσχα στὶς Ἐκκλησίες μας, ἄς θυμηθοῦμε ὅτι κάθε ἐπαφὴ μὲ τὸν Χριστό εἶναι Πάσχα. Χάρη παίρνουμε στὴν Θεία Λειτουργία, διότι ἐκεῖ εἶναι Παρὼν ὁ Κύριος Ἰησοῦς,  καὶ Αὐτὸς ἐπιτελεῖ τὸ Μυστήριο καὶ ὁ Ἴδιος μεταδίδεται στοὺς πιστούς.  Ἀλλὰ καὶ ὅταν ἐπικαλούμαστε τὸ Ὄνομά Του,  εἰσερχόμαστε στὴν ἴδια Παρουσία τοῦ Χριστοῦ καὶ ἔχουμε τὴν ἴδια Χάρη. Ἑπομένως, ἄν στερηθοῦμε τὴ Λειτουργία, τὸ Ὄνομά Του τὸ ἔχουμε πάντοτε,  δὲν στερούμαστε τὸν Κύριο», ὅπως  μᾶς  τὸ  ὑπενθυμίζει  τόσο ὅμορφα ὁ Ἀρχιμανδρίτης  Ζαχαρίας  τῆς  Ἱερᾶς  Πατριαρχικῆς  Μονῆς  τοῦ Ἔσσεξ.

Στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ βρίσκουμε τὴν ἀπάντηση σὲ ὅλες τὶς ἐρωτήσεις ποὺ  ταλαιπωροῦν τὸν  ἄνθρωπο.  Ἀκόμα  ἀναρωτιόμαστε γιὰ  τὸ  νόημα  τοῦ  πόνου  καὶ τοῦ θανάτου. Τὸ ἐρώτημα αὐτὸτίθεται ἀκόμα περισσότερο στὶς δύσκολες αὐτὲς μέρες τῆς πανδημίας. Συχνά, δὲν καταλαβαίνουμεγιατὶ ὁ Κύριος μᾶς φέρει ἀντιμέτωπος  μὲ αὐτὴ τὴ δοκιμασία, ἀλλὰ τώρα, γνωρίζουμε ἕνα πρᾶγμα: ὅτι ὁ Χριστὸς Ἀνέστη καὶ ἔχουμε τὴν δυνατότητα νὰ συμμετάσχουμε στὸ φῶς τῆς  Ἀναστάσεώς Του.

Ἄς εἶναι τὸ Πάσχα γιὰ τὸν καθένα μας χρόνος μεγάλης χαρᾶς καὶ φωτός.

Χριστὸς Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος!

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ τὴν ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι ἀγάπη μου.


ὁ Μητροπολίτης,
† ὁ Βελγίου Ἀθηναγόρας,
Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου

Ποιμαντορικὴ Ἐπιστολὴ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου καὶ Ἐξάρχου Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου κ. Ἀθηναγόρου περὶ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ τοῦ Πάσχα


Θεοφιλέστατε,

Σεβαστοὶ πατέρες,
Γερόντισσα καὶ ἀδελφές,
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Βρισκόμαστε ἐνώπιον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ τῆς Μεγάλης Ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Πάσχα, δι᾽ ἡμᾶς τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανούς, εἶναι τὸ ἀποκορύφωμα τοῦ λειτουργικοῦ ἔτους, ἡ ἐορτῶν Ἐορτή, ἡ Πανήγυρις τῶν πανηγύρεων. Εἶναι ἡ κατ᾽ ἐξοχὴν Εὐχαριστιακὴ ἡμέρα, «τὸ συμπόσιον τῆς πίστεως», κατὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο.

Καὶ ἀκριβῶς σὲ αὐτὴν τὴν πολὺ ἱερὴ περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος, ζοῦμε τὸ μέχρι τώρα ἄγνωστο. Προκειμένου νὰ ἀποτραπεῖ ἡ ἐξάπλωση τοῦ κορωνοϊοῦ ἐφαρμόζονται αὐστηρὰ μέτρα τὰ ὁποῖα ἔχουν σημαντικὸ ἀντίκτυπο στὴν καθημερινότητα. Οἱ κυβερνήσεις τῶν χωρῶν μας ἔχουν λάβει μέτρα τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ σεβαστοῦμε μὲ αὐστηρότητα. Ἡ κατάσταση θὰ ἀξιολογηθεῖ περαιτέρω.

Αὐτὸ σημαίνει ὅτι εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ παραμείνουμε στὸ σπίτι γιὰ καλὸ τὸ δικό μας καὶ τῶν συνανθρώπων μας. Αὐτὸ ἐπίσης σημαίνει ὅτι μᾶς εἶναι ἀδύνατο νὰ τελέσουμε τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες. Εἶναι πολὺ δύσκολο γιὰ ὅλους μας, ἀλλὰ δὲν ἔχουμε ἄλλη ἐπιλογή. Ἡ κατάσταση μᾶς ὑποχρεώνει – αὐτὲς τὶς ἑβδομάδες – νὰ ζοῦμε τὸν χριστιανισμό, ὅπως τὴν ἐποχὴ τῆς πρώιμης Ἐκκλησίας, τὴν ἐποχὴ τῶν κατακομβῶν, κατὰ τὴν ὁποία ἀνακαλύπτουμε πάλι τὴν «κατ᾽ οἶκον ἐκκλησία».

Ὡς ποιμενάρχης αὐτῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, σᾶς ἐνθαρρύνω νὰ προσεύχεσθε ὅσο δύνασθε διαβάζοντας τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες ἢ μέρος αὐτῶν, μπροστὰ στὶς εἰκόνες. Θὰ προσπαθήσουμε νὰ δημοσιεύσουμε κείμενα καὶ ἄλλο ὑλικὸ στὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦσαν νὰ σᾶς βοηθήσουν.

Σᾶς παροτρύνω νὰ προσευχηθεῖτε ἔνθερμα γιὰ τὴν παύση αὐτῆς τῆς πανδημίας. Προσευχόμαστε ἐπίσης γιὰ τὰ θύματα καὶ τὶς πενθοῦσες οἰκογένειές του, ὅπως ἐπίσης καὶ γι᾽ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι ἐργάζονται στὰ νοσοκομεῖα, στὰ γηροκομεῖα, σὲ ἄλλα ἱδρύματα καὶ γιὰ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀνάγκη στὸ σπίτι. Ἡ σύμπτωση τῆς μάχης ἐναντίον τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς εἶναι ἕνα κάλεσμα γιὰ τὴν καταπολέμηση τῶν «ἰῶν» οἱ ὁποῖοι μποροῦν νὰ μᾶς βλάψουν: ὁ ἐγωισμός, ἡ διαίρεση, ἡ κακία, ἡ ἀπογοήτευση, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐμπόδια τὰ ὁποῖα ἀπομακρύνουν τὴν θεία Χάρη.

Λαμβάνοντας ὑπ᾽ ὄψιν τὰ ληφθέντα μέτρα ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις μας καὶ συμφώνως πρὸς τὴν ἀπόφαση τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καὶ ἔπειτα ἀπὸ προσευχή, ἔλαβα τὶς παρακάτω σοβαρὲς καὶ δύσκολες ἀποφάσεις:

1. Οἱ ἱερὲς ἀκολουθίες θὰ γίνουν μόνον στοὺς παρακάτω Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως: στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βρυξελλῶν, στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ Ῥόττερνταμ καὶ στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸ Λουξεμβοῦργο.

2. Θὰ τελεστεῖ μόνον ἕνας περιορισμένος ἀριθμὸς ἀκολουθιῶν, ἤτοι: ἡ θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, ἡ θεία Λειτουργία τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Πέμπτης, ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Παρασκευῆς καὶ ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Ἀναστάσεως. Σχετικὲς ὁδηγίες θὰ δοθοῦν στοὺς Ἀρχιερατικοὺς Ἐπιτρόπους.

3. Δὲν θὰ λάβει χώρα καμία ἄλλη ἀκολουθία.

4. Οἱ Ἀκολουθίες αὐτὲς θὰ τελεστοῦν ἀπὸ ἕναν (1) λειτουργό, τὸν Μητροπολίτη στὶς Βρυξέλλες καὶ ἀπὸ τοὺς ἀρχιερατικοὺς ἐπιτρόπους τῆς Ὁλλανδίας καὶ τοῦ Λουξεμβούργου στὶς ἀντίστοιχες χῶρες.

5. Οἱ Ἀκολουθίες αὐτὲς θὰ γίνουν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν καὶ ἐπιτρέπεται μόνον τὸ πολὺ δύο (2) πρόσωπα νὰ βοηθήσουν τὸν λειτουργὸ ἱερέα στὴν ψαλμωδία. Κανεὶς ἄλλος δὲν θὰ παρευρίσκεται στὶς ἀκολουθίες.

6. Καμία ἀκολουθία δὲν θὰ τελεστεῖ στὶς ὑπόλοιπες ἐκκλησίες. Οἱ ναοὶ θὰ παραμείνουν κλειστοί! Ὁ ἱερὸς κλῆρος καὶ οἱ πιστοὶ καλοῦνται νὰ προσευχηθοῦν στὶς οἱκεῖες τους.

7. Τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τετάρτη, οἱ ἱερεὶς θὰ τελέσουν τὴν ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου στὶς οἰκεῖες τους, συμπαραστατούμενοι ἀπὸ τὴν πρεσβυτέρα καὶ τὰ παιδιά τους. Παρακαλοῦνται νὰ εὐχηθοῦν ἰδιαιτέρως γιὰ τὸν π. Ἀθανάσιο Καρατζογιάννη, ὁ ὁποῖος βρίσκεται στὸ νοσοκομεῖο.

8. Ζητῶ ἀπὸ τοὺς ἱερείς μας νὰ παραμείνουν σὲ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ἐνορίτες τους μέσω τηλεφώνου καὶ ἄλλων διαθέσιμων διαύλων ἐπικοινωνίας.

9. Ἐλπίζουμε καὶ εὐχόμαστε νὰ μπορέσουμε νὰ ἑορτάσουμε τὴν Ἀπόδοση τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, τὴν Τετάρτη 27 Μαΐου 2020, ὡς τὸ Πάσχα μας γιὰ φέτος!

10. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ πρέπει νὰ ἰδωθεῖ ὡς μία καλοσύνη, μία οἰκονομία, ἐκ μέρους τοῦ τοπικοῦ ἐπισκόπου, τοῦ καὶ ὑπογράφοντος τὴν παρούσα ἐπιστολή.

Ἐπιτρέψατέ μου νὰ κλείσω τὴν παρούσα μὲ τὰ παρηγορητικὰ λόγια τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ζαχαρίου ἀπὸ τὴν Πατριαρχικὴ Μονὴ τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸ Ἔσσεξ: «Επομένως, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, δὲν χρειάζεται οὔτε νὰ κάνουμε ἡρωικὲς ὁμολογίες ἐναντίον τῆς πολιτείας γιὰ τὰ προληπτικὰ μέτρα ποὺ παίρνει γιὰ τὴν ὠφέλεια ὅλων τῶν ἀνθρώπων, οὔτε νὰ ἀπελπιζόμαστε· ἀλλὰ μὲ σύνεση νὰ μηχανευόμαστε τρόπους, ὥστε νὰ μὴ χάνουμε τὴ ζωντανὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς ζημιώσει, ἁπλῶς πρέπει νὰ κάνουμε ὑπομονὴ γιὰ ἕνα μικρὸ χρονικὸ διάστημα καὶ ὁ Θεὸς θὰ δεῖ τὴν ὑπομονή μας, θὰ ἀπομακρύνει κάθε ἐμπόδιο, κάθε πειρασμὸ καὶ πάλι θὰ ἀνατείλουν ἡμέρες χαρμόσυνες καὶ θὰ πανηγυρίζουμε τὴν κοινὴ ἐλπίδα καὶ ἀγάπη ποὺ ἔχουμε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ».

Ἡ πατρική μου ἀγάπη καὶ στοργὴ εἴησαν μεθ᾽ ὑμῶν!

Ἐν Βρυξέλλαις, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει, τῇ 9ῃ Ἀπριλίου 2020

† ὁ Βελγίου Ἀθηναγόρας
Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου

Οδηγίες Αγάπης

Η ευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΓΑΠΗΣ
Ήρθε ο καιρός του προσεύχεσθαι.
Παρακολουθώ τις τελευταίες ημέρες τις αντιδράσεις όλων μας και προβληματίζομαι βαθιά. Μιλάμε πολύ…..πάρα πολύ. Κρίνουμε πολύ….πάρα πολύ.
Ακόμα δεν καταλαβάμε ότι κάθε μέρα παίζεται μία ρώσικη ρουλέτα. Ο θάνατος χτυπάει τις πόρτες των διπλανών μας και εμείς κάνουμε πως δεν βλέπουμε. Παίζουμε με τις πιθανότητες. Αφού το 80% δεν νοσεί βαριά γιατί να είμαστε οι άτυχοι του 5 ή του 15%; Ξεχνάμε τον 16χρονο που νοσηλεύεται βαριά στην ΜΕΘ του Ρότερνταμ.
Γι’ αυτό λοιπόν:
Να διαβάζετε κάθε μέρα το βράδυ το Μεγάλο Απόδειπνο. Να το διαβάζετε καλά και να προσπαθείτε να καταλαβαίνετε τι λέει.
Να μελετάτε κάθε μέρα την Αγία Γραφή. Έστω και για λίγο το βράδυ,
Να πίνετε κάθε πρωί Αγιασμό, εσείς και τα παιδιά σας.
Να ανάβετε το καντήλι του σπιτιού σας και να θυμιάζετε όλο το σπίτι.
Να κάνετε τον σταυρό σας φεύγοντας από το σπίτι και να όταν γυρίζετε.
Να λέτε στους δικούς σας ότι τους αγαπάτε. Δεν το θεωρούν δεδομένο. Θέλουν να το ακούνε.
Να μην κρίνετε και να μην ασχολείστε με το τι γράφουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Να παίρνετε όλες τις προφυλάξεις που σας ζητάει το κράτος και να σέβεστε την ζωή των διπλανών σας.
Να μην στεναχωριέστε αν καθυστερήσετε να κοινωνήσετε. Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία μία φορά κοινώνησε στα 40 χρόνια της ζωής της και αγίασε. Ίσως πρέπει να μας λείψει το δώρο Του για λίγο, για να καταλάβουμε την αξία Του.
Να υπενθυμίζετε στον εαυτό σας την ευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, αυτή που φαίνεται στην φωτογραφία.

“Μεθ’ ημών ο Θεός, γνώτε, έθνη και ηττάσθε, ότι μεθ’ ημών ο Θεός. “

Να κάνετε το σπίτι σας εκκλησία κατ’ οίκον και να είστε σίγουροι ότι ο Θεός θα είναι μαζί σας.

Καλή αντάμωση.

π. Ιωάννης Ψωμάς