Ιερά Μητρόπολη Βελγίου Εξαρχία Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου

https://imbelgiou.files.wordpress.com/2010/02/double_eagle_patriarchate_1.jpg

Η Ιερά Μητρόπολις Βελγίου και Εξαρχία Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου ανήκει εις την άμεσον δικαιοδοσίαν του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος διευκρινίζει ότι αυτό δεν αποτελεί ‘’ούτε υπερεκκλησία, ούτε υπερεξουσία, αλλά εκκλησία κατά την εκκλησιολογικήν αξίαν και έννοιαν της αδιαιρέτου εκκλησίας, σύνδεσμο μεταξύ των αδελφών Ορθοδόξων Εκκλησιών, συντονιστή των ενεργειών τους, φορέα της κοινής δράσεώς των και κέντρον οικουμενικής διακονίας και προσευχής.’’

Ἡ Μητρόπολις Βελγίου ἱδρύθη τῇ 12ῃ Αὐγούστου 1969, δι’ ἐκδοθέντος ῾Ιδρυτικοῦ Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου καί περιλαμβάνει τάς χώρας τοῦ Βελγίου, ῾Ολλανδίας καί Λουξεμβούργου.

῾Η ᾽Ορθόδοξος ᾽Εκκλησία ἀνεγνωρίσθη ὑπό τοῦ Βελγικοῦ Κράτους διά Νόμου (29-3-1985) δημοσιευθέντος εἰς τό ὑπ’ ἀριθ. 91 τῆς 11ης Μαΐου 1985 φύλλον τῆς ᾽Εφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως. Τό Βασιλικόν Διάταγμα τῆς 15ης Μαρτίου 1988 τό σχετικόν μέ τήν ὀργάνωσιν τῆς ᾽Ορθοδόξου ᾽Εκκλησίας, εἰς τό Α´ κεφάλαιον, ἄρθρον 1 ἀναφέρει ἐπί λέξει: «῾Ο Μητροπολίτης – ᾽Αρχιεπίσκοπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ἤ ὁ ἀντικαταστάτης του, ἀναγνωρίζεται ὑφ’ ῾Ημῶν ὡς τό ἀντιπροσωπευτικόν ὄργανον ὁλοκλήρου τῆς ᾽Ορθοδόξου ᾽Εκκλησίας ἐν Βελγίῳ».

Κέντρον της Ορθοδοξίας το Πατριαρχείον αυτό είναι το πρώτο στην σειρά από τα τέσσερα Ορθόδοξα Πατριαρχεία της Ανατολής και φέρει από τον ΣΤ’ αιώνα τον καταξιωμένο ιστορικά τίτλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Η Ορθοδοξία στην περιοχή δικαιοδοσίας της Ιεράς Μητροπόλεως (Benelux) άρχισε να αναπτύσσεται από τα μέσα του δεκάτου εβδόμου αιώνα. Οι πρώτοι ορθόδοξοι ήσαν ‘Ελληνες και Ρώσσοι εγκατεστημένοι στην περιοχή αυτή.

Πηγή: Ι.Μ.Βελγίου, Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου

Εδρα της Ιεράς Μητροπόλεως εις Βρυξέλλας
Ταχυδρομική διεύθυνσις:
Archevêché Orthodoxe Grec
Avenue Charbo 71
1030 Bruxelles, Βέλγιο
Τηλ: 00.32.2.736.52.78
Φαξ: 00.32.2.735.32.64
E-mail: eglise.orthodoxe@skynet.be